Chorizo Spanish Sausage (pkg of 2) 160 g – 12 pcs 2 kg perkg

Chorizo Spanish Sausage (pkg of 2) 160 g – 12 pcs 2 kg perkg