Luxardo Maraschino Originale

Maraschino Luxardo Originale 70°
The original Maraschino since 1821
12 x 1L.